Những nhát búa đầu tiên tháo dỡ cầu trăm tuổi bắc qua sông Sài Gòn

0
15

Hiện nay, các nhịp 1, 2, 3 và 6 còn nguyên hình dạng vòm, trong khi nhiều chi tiết thép đã được thay thế qua nhiều thời kỳ. Riêng nhịp 4 và 5 đã thay đổi hình dạng, không còn như ban đầu.